ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมมักจะอ่านแบบลวกๆ "ตอนอ่านใครเป็นลูกใคร" (รู้ใช่ไหม กำลังพูดถึงพงศ์พันธุ์ของพระเยซูในพระคัมภีร์) แต่ว่าวันนี้ ขอให้เราใช้เวลา ที่จะกลับไปอ่าน มัทธิว1: 1-17 อย่างตั้งใจ และให้ระลึกถึง ความรัก ความเมตตา และความซื่อสัตย์ของพระเจ้า ที่ไม่ใช่แค่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น แต่พระองค์ยังอวยพระพรและเฝ้าดูแลทะนุถนอมพวกเขาแต่ละรุ่นด้วย พระเจ้าก็จะทำอย่างนั้น และจะทำยิ่งกว่านั้นอีก ให้กับเราที่กำลังรอคอยการเสด็จกลับมาอย่างอลังการของพระบุตรของพระองค์ ผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเอง

Thoughts on Today's Verse...

I usually "speed read" through the 'begats' (you know, through the genealogies in the Bible). But, let's take time today to go back and read Matthew 1:1-17 and be reminded that God's love, mercy, and faithfulness not only continued through all of those generations, but also blessed and nurtured each of those generations. As he has done in the past, God will do so even more in the days ahead as we await the glorious return of his Son and our Savior, the Lord Jesus Christ.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงและเอาแน่เอานอนไม่ได้ ขอบคุณที่พระองค์ยังคงยืนหยัด มั่นคง และสัตย์ซื่อ อยู่เสมอ ข้าแต่พระบิดา ในเวลาที่ผู้คนเรียกร้องโน่นนี่นั่นและเอาเปรียบข้าพเจ้า ขอบคุณที่พระองค์ยังคงอวยพรข้าพเจ้าอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดหย่อนเลย ขอบคุณที่ทรงมั่นคงยิ่งกว่าขุนเขา และทรงสวยงามยิ่งกว่าแสงอาทิตย์ยามเช้า ในนามของพระเยซู พระบุตรของพระองค์ผู้เป็นสง่าราศีของข้าพเจ้า อาเมน

My Prayer...

In a world of change and undependability, thank you, dear Father, for being sure, steadfast, and faithful. In a time when everyone seems to want something from me or out of me, thank you, dear Father, for repeatedly and consistently blessing me. Thank you for being more enduring than the mountains and more glorious than the most beautiful sunrise. In the name of Jesus, your Son and my glory. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 100:5

ความคิดเห็น