ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ดีไหมครับ ถ้าเราไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อให้คนมีระเบียบวินัย นั่นคือประเด็นของข้อความนี้ของเปาโล ให้เราปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านเหมือนอย่างที่เราอยากจะได้รับการปฏิบัติ ให้เรารักพวกเขาเหมือนอย่างที่เราอยากจะได้รับความรัก ถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วเราก็จะไม่ทำอะไรที่จะทำร้ายพวกเขา และเราก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องการทำผิดกฎต่างๆ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงประทานกฎบนแผ่นศิลาให้โมเสส ขอทรงโปรดเขียนลักษณะและความต้องการของพระองค์ในใจของข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะเป็นหินที่มีชีวิต เพื่อเป็นพยานถึงความชอบธรรมและพระคุณของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ที่จะคิดอย่างรอบคอบมากขึ้นเกี่ยวกับความรู้สึกของเพื่อนบ้าน ก่อนที่ข้าพระองค์จะกระทำหรือตอบสนองต่อพวกเขา ไม่เพียงแต่ในวันนี้เท่านั้น แต่ในทุกๆ วัน อธิษฐานในพระนามของพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น