ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในทางสัญลักษณ์ นักบวชอาโรนมีคนอิสราเอลทั้งหมด "ในหัวใจของเขา" เมื่อเขาเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูสุดยอดนักบวชของเราก็เหมือนกัน มีบาปของเราติดอยู่ที่หลังของพระองค์ และการให้อภัยเราอยู่ในหัวใจของพระองค์เมื่อพระองค์ไปที่กางเขนเพื่อเรา พระเยซูเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของคนในโลกนี้และเป็นนักบวชสูงสุดของเรา ที่ถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาสำหรับไถ่บาปของพวกเราครั้งเดียวเพียงพอตลอดไป เพื่อนำเรากลับมาหาพระเจ้า (ฮบ.7:23-27,9:24-28,10:8-10)

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงที่อ่อนโยน ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์รักข้าพเจ้า เพราะพระองค์ยอมจ่ายค่าไถ่ข้าพเจ้าจากบาปด้วยราคาอันสูงลิ่ว ขอบคุณที่มีข้าพเจ้าอยู่ในหัวใจของพระองค์ แม้บางครั้งข้าพเจ้าจะออกนอกลู่นอกทางไปบ้างก็ตาม ขอบคุณที่ยอมสละชีพเพื่อข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู ผู้ยอมสละชีพครั้งเดียวเพียงพอตลอดไป เพื่อไถ่ข้าพเจ้าจากบาป อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น