ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความผิดพลาดใหญ่ๆ ของผมมักเกิดขึ้นตอนเร่งรีบ ตอนที่ผมไม่ยอมสละเวลาอันน้อยนิดเพื่ออธิษฐาน เพื่อคิดไตร่ตรองว่าจะทำอะไรหรือพูดอะไร แม้ว่าความสุขุมรอบคอบกับความเข้าใจจะเกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ แต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นของประทานจากพระเจ้าด้วย แต่ของประทานนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามใจเรา แต่มาจากการแสวงหา การไว้วางใจ และการรอคอยการทรงนำขององค์เจ้าชีวิตอย่างอดทน รวมทั้งความอยากใช้ชีวิตเพื่อพระองค์ในแบบที่พระองค์ต้องการด้วย

Thoughts on Today's Verse...

My greatest mistakes have been made in haste, when I didn't allow a little prayer time to consider what I was going to do or say. While discretion and understanding are acquired through learning and experience, they are also a gift from God. But this gift doesn't come on demand. It comes from patiently seeking, trusting, and waiting on the Lord's guidance and from longing to live for him as a person of character.

คำอธิษฐาน

พระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าเกรงว่าข้าพเจ้าจะเน้น"บุคลิก"ภายนอก มากกว่า"อุปนิสัย"ภายใน โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่แสดงความเห็นแก่ตัวต่อคนรอบข้าง ข้าพเจ้ายอมรับว่าบางครั้งข้าพเจ้าก็พยายามทำตัวเป็นคนฉลาดหลักแหลมให้คนยอมรับ แทนที่จะเป็นคนที่สุขุมรอบคอบ มีความเข้าใจ และซื่อสัตย์ พระยาห์เวห์ที่รัก โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะมองทะลุปรุโปร่งถึงสิ่งล่อใจของความเร่งรีบ และพบหนทางของพระองค์ที่นำไปสู่ความสัตย์ซื่อด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Forgive me Father, for I fear that I am more often a "character" than I am a person of character. Forgive my selfish desire to play to the crowd. I confess that I sometimes try to be witty and popular, rather than being a person of discretion, understanding, and integrity. Help me please, dear LORD, to see through the temptation of haste and find your path to integrity. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 2:11

ความคิดเห็น