ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนเมืองโครินทร์โอ้อวดเรื่องสติปัญญา ความสามารถและความอดทนของพวกเขา แต่ไม่ว่าคริสตจักรของท่าน จะเต็มไปด้วยความสามารถ ความรู้ หรือความอดทน แค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าคนในคริสตจักรนั้น ยังทะเลาะวิวาท แบ่งพรรคแบ่งพวก และทุ่มเถียงกันอยู่ แสดงว่าคริสตจักรนั้นยังไม่โต เพราะแทนที่คริสตจักร์ จะเป็นสถานที่ๆ สำแดงให้คนได้เห็นและรู้จักพระคริสต์ แต่กลับเป็นแค่ที่รวมตัวของชาวโลก พวกเราถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระคริสต์ให้เป็นมากกว่านั้น เหมือนที่ หนังสือเอเฟซัส 2:10 เขียนว่า "เพราะเราเป็นผลงานของพระเจ้าที่พระองค์สร้างผ่านมาทางพระเยซูคริสต์ เพื่อให้เราทำสิ่งดีๆ ที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วให้เราทำ" ดังนั้น ให้เรามาใช้ชีวิตแบบที่พระเจ้าตั้งใจให้เราเป็นกันเถอะ

Thoughts on Today's Verse...

The Corinthians boasted in their wisdom, giftedness, and tolerance. But, no matter how gifted a church, no matter how full of earthly wisdom, no matter how tolerant, if the people of that church are caught up in petty arguments, cliquishness and ugly quarrels, they are immature. Rather than being a place where Christ is known and shown, their meetings are no more than just a gathering of "mere humans."We are recreated in Christ to be more!

For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do (Ephesians 2:10).
Let's live up to what God has made us to be!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ โปรดช่วยตักเตือนข้าพเจ้าอย่างใจเย็นๆ เพื่อให้ข้าพเจ้าหันหลังจาก ความอิจฉาริษยา การทะเลาะวิวาท การแตกก๊กแตกเหล่า หรือความใจแคบ ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์เห็นข้าพเจ้าเป็นบุตร์ที่รักของพระองค์ ดังนั้นโปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยข้าพเจ้า ให้เป็นคนที่พระองค์สร้างให้ข้าพเจ้าเป็นด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and Righteous Father, humble me gently and call me to repentance when I am jealous, quarrelsome, cliquish, or petty. I know you see me as your beloved child, so I ask for the help of the Holy Spirit to help me be who you have made me to be. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 โครินธ์ 3:3

ความคิดเห็น