ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและพันธสัญญาของพระองค์คือพันธสัญญาแห่งความรัก พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราและจะปฏิบัติต่อเราดีกว่าที่เราสมควรได้รับ เหมือนกับพ่อแม่ที่ปฏิบัติต่อลูกที่ดื้อ ดีเกินกว่าที่เขาสมควรได้รับ แต่ใจของเราจะต้องปรับปรุง เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า ในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้า ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องรางนำโชคหรือเป็นแขกประจำสัปดาห์ในชีวิตที่วุ่นวายของเราสิ่งที่เราทำ เราต้องรู้ว่าเราทำต่อหน้าพระองค์และเพื่อพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

God is faithful and his covenant is a covenant of love. He will not forsake us and will treat us better than we deserve just as a loving parent treats a rebellious child better than s/he deserves. But our hearts must be tuned to honor God as God, not as just a good luck charm or a weekly guest into our otherwise busy lives. What we do must be done in awareness that it is done before and for him!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ ขอบพระคุณที่รักข้าพระองค์อย่างเสียสละและมั่นคง ขอบพระคุณที่รักษาสัญญาของพระองค์ต่อชาวอิสราเอล และนำพระเยซูมาตามที่พระองค์สัญญา ข้าพระองค์เชื่อในสัญญาของพระองค์ที่จะส่งพระเยซูกลับมานำข้าพระองค์ให้กลับบ้านไปหาพระองค์ ขอทรงโปรดรับการกระทำและคำพูดของข้าพระองค์วันนี้ เมื่อข้าพระองค์ขอบคุณสำหรับพันธสัญญาแห่งความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์และคนที่ข้่าพระองค์รัก อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ของขวัญแห่งรักจากพระองค์ อาเมน

My Prayer...

Faithful God, thank you for loving me so sacrificially and steadfastly. Thank you for the way you preserved your promises to the Israelites and brought Jesus just as you promised. I trust your promise to send him back to bring me home to you. Please receive the deeds and words of this day as my thanks to you for your covenant of love with me and those I love. In the name of Jesus, your gift of love, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เฉลยธรรมบัญญัติ 7:9

ความคิดเห็น