ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในหนังสือกาลาเทียย้ำแล้วย้ำอีกว่า กฎต่างๆนั้นไม่สามารถทำให้เราเป็นคนชอบธรรมหรือช่วยให้เรารอดได้ รวมแม้แต่กฎบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมด้วย แต่กฎก็ทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก คือนำเราไปถึงพระคริสต์ เรารู้อะไรถูกอะไรผิดก็เพราะกฏ เรารู้ถึงความล้มเหลว ความไม่สมบูรณ์แบบ ความบาปต่างๆ การไม่เชื่อฟัง และจุดบกพร่องต่างๆ ก็เพราะกฏ และที่สำคัญที่สุดเรารู้ว่าเราต้องการพระผู้ช่วยให้รอด ก็เพราะกฎ สรรเสริญพระเจ้าสำหรับกฎ แต่สรรเสริญพระเจ้ามากยิ่งกว่านั้นอีกหลายร้อยเท่าสำหรับพระเยซู

Thoughts on Today's Verse...

Galatians reminds us again and again that law cannot make us righteous or save us, not even the Old Testament Law. However, the Law does one very important thing. It leads us to Christ. We recognize right and wrong because of the Law. We recognize our failures, imperfections, sins, transgressions, and weaknesses because of the Law. Most of all, we recognize our need for a Savior because of the Law. Praise God for the Law. Praise God a hundred times more for Jesus!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้อยู่ในสรวงสวรรค์ ขอบคุณพระองค์ที่เป้าหมายของกฏก็คือนำเราไปถึงพระเยซู กฎนั้นทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในความสมบูรณ์แบบของพระองค์ และทำให้ข้าพเจ้ารู้ถึงความบาปของตัวเอง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ กฎทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่าการสละชีพของพระบุตรนั้นให้ในสิ่งที่กฎให้ไม่ได้ นั่นก็คือ ความชอบธรรมของพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าเชื่อสุดจิตสุดใจเลยว่าพระเยซูมาพลีชีพเพื่อข้าพเจ้าและให้ชีวิตกับข้าพเจ้า ในนามของพระเยซู และในความชอบธรรมของพระองค์ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ อาเมน

My Prayer...

Thank you, dear Heavenly Father, that the goal of your Law was to bring me to Jesus. It helps me appreciate his perfection. It helps me know my sinfulness. Most of all, it helps me realize that his sacrifice gives me what the Law cannot — your righteousness. Father, I do truly believe with all my heart that Jesus came to die for me and give me life. In Jesus' name, and because of Jesus' righteousness, I thank you! Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กาลาเทีย 3:24

ความคิดเห็น