ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันง่ายมากที่เราจะเพิกเฉยต่อเสียงเรียกของพระเจ้าให้บริสุทธิ์ ในโลกที่มีค่านิยมที่ต่างกันอย่างลิบลับนี้ ซาตานชอบให้เราเปรียบเทียบชีวิตเรากับคนรอบข้าง แล้วหลอกว่าเรายังทำบาปน้อยกว่าคนอื่นๆ แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ใครทำบาปมากน้อยกว่ากัน แต่มันเป็นเรื่องของความซาบซึ้งในใจ เพราะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วโดยพระวิญญาณ และได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณ ดังนั้นการเพิกเฉยหรือไม่สนใจต่อการเรียกร้องของพระวิญญาณให้ทำตัวบริสุทธิ์ คือ การปฏิเสธพระเจ้าโดยตรง ให้เรามากระตือรือร้นที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์กันเถอะ เพราะนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็น และเป็นสิ่งที่เราควรแสวงหาด้วย

Thoughts on Today's Verse...

The call to holiness is easy to ignore in a world which lives by much different standards. Satan gets us to compare our lifestyle with those around us, deluding us into devaluing our sins in comparison to others. But the issue is not comparison shopping our sin; the issue is a thankful heart that has been cleansed by the Holy Spirit and saved by grace. Ignoring, or toning down, the Spirit's call for holiness is rejecting God. Let's be passionate about holiness in our lives, both because it is what God wants and also because it is what we should seek.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่ทำตัวราวกับว่าบาปที่ทำไปนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร โปรดให้พระวิญญาณของพระองค์จุดประกายในจิตใจของข้าพเจ้าให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ และโปรดให้กำลังกับข้าพเจ้าที่จะใช้ชีวิตเพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อช่วยกู้ข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, forgive me for trying to water down the significance of my sin. Use your Spirit to kindle in me a passion for holiness and please empower me to live in a way which honors you for all that you have done to save me. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 เธสะโลนิกา 4:7-8

ความคิดเห็น