ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตเป็นของเรา ความตายไม่สามารถยึดเราไว้ได้อีกต่อไป พระเยซูได้ให้ชัยชนะกับเรา พระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตของเรา แค่นี้ก็เกินพอละ จะพูดอะไรได้อีกนอกจาก "สรรเสริญพระเจ้า" เถิด

Thoughts on Today's Verse...

Life is ours! Death no longer holds us captive! Victory has been given to us! Jesus is Lord. What else needs to be said? "Praise God!"

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดาที่ส่งพระเยซูมา ขอบคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตาย ขอบคุณสำหรับความมั่นใจที่ว่าพระเยซูสถิตอยู่ในข้าพเจ้าตอนนี้ที่รับใช้พระองค์อยู่สรรเสริญพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you, Father, for sending Jesus. Thank you, Almighty God, for raising him from the dead. Thank you for the assurance that his life is alive in me as I serve in you. In Jesus' name I praise you . Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 โครินธ์ 15:57

ความคิดเห็น