ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ต้นทุนของสันติสุขนั้นมันมีราคาแพง สันติสุขที่เราได้มานี้ ก็ต้องซื้อมาด้วยการเสียสละอย่างใหญ่หลวงของพระเยซู พระเจ้าต้องการทำให้แน่ใจว่า การทรยศของเรานั้นต้องได้รับการชดใช้ แต่พระเจ้าไม่ได้คิดที่จะให้เรารับผิดชอบ เพราะรู้อยู่แล้วว่ามันเกินกำลังของเราที่จะชดใช้ได้ พระองค์จึงจ่ายแทนด้วยตนเองในพระเยซู

Thoughts on Today's Verse...

The cost of peace is always high. Our peace was purchased by Jesus' enormous sacrifice. God made sure the price for our rebellion was paid, but he didn't make us pay it because we could never have fulfilled our obligation. Instead, God paid it himself in Jesus.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รักยิ่ง ขอบคุณที่ทำให้เกิดสันติสุขและนำข้าพเจ้ากลับมาหาพระองค์ ซึ่งพระองค์ต้องจ่ายด้วยราคาที่สูงมาก พระเยซูองค์เจ้าชีวิต ขอบคุณที่ทรงยอมสละชีพของพระองค์เอง โดยยอมถูกตรึงบนไม้กางเขนอย่างเหี่ยมโหด ขอบคุณพระองค์ที่ไม่ได้ทำกับข้าพเจ้าอย่างศัตรูเพราะความบาปของข้าพเจ้า แต่กลับทำกับข้าพเจ้าเหมือนลูกแกะที่หลงหายที่ต้องตามหา ขอบคุณที่ยอมรับเลี้ยงข้าพเจ้าเป็นลูกรักของพระองค์ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญและขอบคุณ ในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and loving Father, thank you for making peace and bringing me back to you at great cost to yourself. Thank you, Lord Jesus, for willingly surrendering yourself to the horrible cruelty of the Cross. Thank you that I'm not treated as your enemy because of my sin, but as a lost sheep that needs to be found. Thank you for adopting me as your beloved child. In Jesus' name I offer my thanks and praise. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 5:1

ความคิดเห็น