ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูนั้น สมบูรณ์แบบ ไม่มีตำหนิ บริสุทธิ์ ชอบธรรมและไร้มลทิน แต่พระองค์ก็กลายเป็นสิ่งที่พระองค์เกลียด นั่นก็คือความบาป ทำไมพระองค์ถึงทำอย่างนั้น เพราะพระองค์รักเราและอยากให้เราเป็นเหมือนกับที่พระองค์เป็นในตอนนี้ คือเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้า

Thoughts on Today's Verse...

Jesus was perfect, spotless, holy, righteous, and clean. Yet he became what he hated, sin. Why would he do such a thing? Because he loved us and wanted us to be what he is today, the righteousness of God.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และทรงรัก ขอบคุณที่ทำให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ คือเป็นคนชอบธรรมของพระองค์ โดยการสละชีพของพระเยซู ขอบคุณพระผู้ช่วยให้รอด ที่ยอมจ่ายค่าไถ่ที่แสนโหดร้าย ไม่ใช่แค่ยอมตายบนไม้กางเขนเท่านั้น แต่ยังยอมกลายเป็นความบาปของข้าพเจ้าและแบกรับความผิดของข้าพเจ้าอีกด้วย ขอสรรเสริญพระบิดาที่รัก สำหรับแผนงานของพระองค์ และขอขอบคุณและถวายเกียรติแด่พระองค์ ขอสรรเสริญพระเยซูที่รัก สำหรับการยอมสละชีพเพราะความรักของพระองค์ อาเมน

My Prayer...

Almighty and loving Father, thank you for making me holy — your righteousness — by the sacrifice of Jesus. Thank you, dear Savior, for paying such a horrible price, not just by dying on the cross, but also by becoming my sin and carrying away my guilt. All praise to you, dear Father, for your plan, and thanks and glory to you, dear Jesus, for your loving sacrifice. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 โครินธ์ 5:21

ความคิดเห็น