ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลได้เน้นในหนังสือโรมบทที่ 6 ว่า การเชื่อฟังและทำตามใจพระเจ้านั้น ไม่ได้หมายความว่า เราต้องถูกบงการ หรืออยู่ใต้กฎที่ไร้เหตุผล หรือกฎเก่าๆทั้งหลาย ไม่ใช่อย่างนั้น แต่การเชื่อฟังพระเจ้าผู้เปี่ยมไปด้วยพระคุณนั้น ทำให้เรามีเสรีภาพ เป็นเสรีภาพจากการเป็นทาสของบาปและความตายที่หนีไม่พ้น เป็นเสรีภาพจากการถูกตามหลอกตามหลอนของบาปและผลของมัน และเป็นเสรีภาพที่จะเป็นคนที่ถูกสร้างให้มาเป็น

Thoughts on Today's Verse...

Paul stresses in Romans 6 that obedience to the will of God does not mean we are being manipulated or put under a bunch of arbitrary rules or formal laws. No, obedience of our grace-filled God is liberation — liberation from the bondage of sin and the certainty of death, liberation from the haunting memories of sin and its effects, as well as liberation to be the people we were created to be!

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการเชื่อฟังและทำตามใจพระองค์นั้น เป็นพระพรไม่ใช่ถูกบังคับ ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ให้ความจริงของพระองค์มาเพื่อปกป้องและช่วยข้าพเจ้าให้ปลอดภัย โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่บางครั้งเกิดความลังเลสงสัยในพระองค์ แล้วหันไปพึ่งความสุขความสำราญจากแหล่งอื่น ที่มีแต่พระองค์เท่านั้นที่ให้ได้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Heavenly Father, my head understands that being obedient to your will is a blessing and not a restriction. I know you have given me your truth to protect and save me. Forgive me for sometimes doubting and looking elsewhere for the joy and delight that only you provide. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 6:17

ความคิดเห็น