ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณมีอะไรที่จะอยู่ถาวรตลอดไปหรือ ที่รู้ๆมีไม่กี่อย่างหรอก เช่น ความรักที่คุณมีต่อพระเจ้าและลูกๆ ของพระองค์ คำสรรเสริญพระองค์ และพระคำของพระองค์ที่ได้พูดกับเราผ่านทางพระวิญญาณ ผู้พยากรณ์ และพระเยซูพระบุตรของพระองค์ ให้เราทุ่มเทให้กับสิ่งเหล่านี้และคุณจะไม่มีวันขาดความจริง พระพร และความหวังที่ยั่งยืนตลอดไป

Thoughts on Today's Verse...

What do you have that will last? Not much — the love you have for God and his children, the praise you offer him, and the Word he has spoken to us through his Spirit, the prophets, and his Son Jesus. Invest in these things and you will never be without lasting truth, blessing, and hope!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ และพระบิดาผู้ทรงรัก โปรดให้สติปัญญากับข้าพเจ้าที่จะแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนที่จะอยู่ยั่งยืนถาวรและให้ทุ่มเทในเรื่องนั้นๆ ข้าพเจ้าอยากสร้างชีวิตอยู่บนสิ่งที่จะไม่ผุพังเสื่อมสลาย ขอบคุณที่ได้ส่งพระเยซูมาสอนความจริงที่จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ ข้าพเจ้าอยากที่จะเชื่อฟังพระคำและติดตามชีวิตของพระองค์ โปรดอวยพรข้าพเจ้าที่จะใช้ชีวิตอยู่บนความจริง อธิษฐานในนามพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดที่อยู่ชั่วนิจนิรันดร์ของข้าพเจ้า อาเมน

My Prayer...

Eternal God and loving Father, give me wisdom to discern what is truly lasting and invest my life in them. I want my life built on things that will never suffer decay. Thank you for sending Jesus to teach me truth that will last. I want to be obedient to his words and his life. Bless me in ways that help me live a life that is true. In the name of Jesus, my eternal Savior I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 24:35

ความคิดเห็น