ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าไม่มีพระวิญญาณ เราก็ไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้า ถ้าไม่มีพระวิญญาณ ฤทธิ์แห่งการชำระล้างที่มาจากการสละชีพของพระเยซู ก็จะไม่บรรลุผลในตัวเรา เท่าที่ควร ถ้าไม่มีพระวิญญาณ เราก็ไม่สามารถนมัสการพระเจ้าในแบบที่พระองค์ต้องการ เพราะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณ การนมัสการของเราจะต้องเป็นแบบ "จิตวิญญาณสู่จิตวิญญาณ" และทำในแบบที่พระเจ้าพอใจและเป็นไปตามใจพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

Without the Spirit, we are not children of God. Without the Spirit, the cleansing power of Jesus' sacrifice would not be fully implemented in us. Without the Spirit, we cannot worship God in the ways he wants because God is Spirit. Our worship must be "Spirit to Spirit" and done in a way that pleases God and that is according to his will.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และมีฤทธิ์ทั้งสิ้น ข้าพเจ้าต้องการที่จะเป็นหนึ่งในผู้ที่นมัสการพระองค์ ข้าพเจ้าต้องการที่จะนมัสการพระองค์ด้วย "จิตวิญญาณสู่จิตวิญญาณ" ข้าพเจ้าต้องการที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยการนมัสการพระองค์ ตามแบบที่พระองค์ต้องการ ข้าพเจ้าอยากถวายเกียรติให้กับพระองค์ ทั้งชีวิตและคำสรรเสริญทั้งสิ้นของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and Almighty God, I want to be one of your worshipers. I want to worship you "Spirit to Spirit." I want to honor you by worshiping you according to your will. In all of my life and all of my praise, I want you to be honored. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 4:24

ความคิดเห็น