ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อพระเยซูถามพวกศิษย์ของพระองค์ว่า "พวกเธอก็จะทิ้งเราไปเหมือนกับคนอื่นๆหรือ" คำตอบของเปโตรช่างมีพลังและยอดเยี่ยมจริงๆ เขารู้ว่าแหล่งของความจริงมาจากไหน เขาได้ยินเสียงบนภูเขาว่า "ผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา จงเชื่อฟังเขา" เขาได้เห็นถ้อยคำของพระเยซูเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เห็น และทำลายอุปสรรคที่ขวางกั้นไม่ให้เจอกับความรักและความจริงของพระเจ้า อันที่จริงเขารู้ว่าไม่มีใครที่มีคำพูดแห่งชีวิตนิรันดร์ แล้วคุณละกำลังฟังเสียงของใครอยู่

Thoughts on Today's Verse...

When Jesus asked his disciples if they would leave him like everyone else had, Peter's response is powerful and great. He knew where truth originated! He had heard the voice on the Mountain saying, "This is my Son, whom I love; listen to him!" He had seen Jesus' words change reality and destroy barriers to God's love and truth. Indeed, he knew that there was no one else who had the words of eternal life! So who are you listening to?

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอบคุณที่ให้ข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงพระเยซูได้ พระเยซูช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความรักของพระองค์อย่างหมดเปลือก พระเยซูช่วยให้ข้าพระเจ้าเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงข้อความของพระองค์ที่ว่า ต้องการจะไถ่ข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนของพระองค์ ข้าพเจ้าอยากที่จะเข้ามาหาพระเยซูตลอด สำหรับความจริง พระคุณ ความสดชื่นและความหวัง ไม่มีผู้ใดจะมาเป็นองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้าได้ นอกจากพระผู้ช่วยให้รอดองค์นั้นของข้าพเจ้าที่ถูกตรึงบนกางเขนคือพระเยซู ในวันนี้ พระบิดาเจ้าข้า โปรดเตือนข้าพเจ้าอย่างอ่อนโยน ในส่วนที่ข้าพเจ้ายังไม่ยอมให้พระบุตรของพระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตนั้น อธิษฐานในนามอันเลอค่าของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God, thank you for making Jesus so accessible to me. Jesus helps me see the full extent of your love. Jesus helps me more completely understand your message about wanting to redeem me and make me your own. I want to always come to Jesus for truth, grace, refreshment, and hope. There is no other one that I want to be my Lord except my crucified Savior, Jesus. Today, Father, gently confront me in those areas where I have yet to fully yield to your Son's lordship in my life. In the precious name of Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 6:68

ความคิดเห็น