ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ใช่แค่เพียงแสวงหาเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังอยากที่จะมีสายสัมพันธ์กับเราด้วย คือพระองค์อยากให้เราแสวงหาพระองค์และสิ่งที่พระองค์เห็นว่าสำคัญ เมื่อเราทำความดีอย่างไม่ย่อท้อเพื่อแสวงหาศักดิ์ศรีและเกียรติยศของพระองค์ เมื่อเราแสวงหาสิ่งที่เป็นนิรันดร์มากกว่าสิ่งชั่วคราว พระองค์ก็ดีใจจนล้นพ้นที่จะให้ในสิ่งที่พระองค์วางแผนอยู่แล้วว่าจะให้เรา นั่นก็คือ ชีวิตที่อยู่กับพระองค์ตลอดไป หรือพูดอีกอย่างคือ พระเจ้าผู้แสวงหาก็ตามหาคนที่แสวงหาพระองค์อยู่ตลอดเวลา

Thoughts on Today's Verse...

God not only seeks after us, he desires relationship with us — i.e., he longs for us to seek after him and after matters that are important to him. When we persistently seek his glory and honor by doing good, when we seek after eternal rather than temporal things, he is overjoyed to give us what he has always designed for us: eternal life with him. In other words, the seeking God is always looking for those seeking him!

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ขอบคุณที่รักข้าพเจ้าตอนที่ข้าพเจ้ายังหลงหายและตกอยู่ในความบาป ขอบคุณที่ไม่ใช่แค่รักข้าพเจ้าเท่านั้น แต่ยังตามหาข้าพเจ้าโดยการส่งพระเยซูมาอีกด้วย ขอบคุณสำหรับความยุติธรรมของพระองค์ ที่เกิดจากพระคุณของพระองค์ผ่านทางพระบุตรคือพระเยซูนั้น ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าบางครั้งข้าพเจ้าก็วุ่นวายและเครียดกับสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลย โปรดอวยพรข้าพเจ้าที่พยายามจะฝึกฝนใจของข้าพเจ้าให้มีวินัย และมุ่งเน้นสนใจแต่สิ่งที่เป็นนิรันดร์ ตอนที่ข้าพเจ้าแสวงหาศักดิ์ศรีและเกียรติยศของพระองค์ในชีวิตของข้าพเจ้านี้ มันทำให้ข้าพเจ้ายิ่งมั่นใจขึ้นไปอีกว่าเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดพระองค์อยากที่จะอวยพรข้าพเจ้าด้วยชีวิตนิรันดร์อยู่แล้ว อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Abba Father, I thank you for loving me when I was lost and in sin. I thank you for not just loving me, but also seeking me by sending Jesus. Thank you for your justice that you met with your grace in your Son Jesus. I confess that I at times get distracted and upset with things that don't really matter very much. Please bless me as I seek to discipline my heart and focus my desires on eternal things. As I seek your glory and honor in the way I conduct my life, it is reassuring that your desire to bless me with eternal life is even greater still. In Jesus' precious name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 2:6-7

ความคิดเห็น