ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

Thoughts on Today's Verse...

The motivation for our holiness is God's incredible mercy and grace. We offer ourselves to him because he has already shown us his love through the sacrifice of Jesus. As we offer ourselves to honor him, we are worshipping him. As we refuse to be molded into the lifestyle of the world, we offer him praise. As we consistently do these things with our lives, God's will becomes even more clear. With the Spirit's help, we are daily being transformed to be more like Jesus (2 Cor. 3:18) as we display more of the character of God (Gal. 5:22-23).

คำอธิษฐาน

ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Father, as the old hymn says, "Have thine own way Lord... mold me and make me after thy will!" I gladly offer you my heart, my life, and my future to use to your glory. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 12:1-2

ความคิดเห็น