ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พ่อที่สิ้นหวังคนหนึ่งมาหาพระเยซู เพื่อขอร้องให้พระเยซูช่วย โดยพูดว่า "ถ้าพระองค์ช่วยได้ โปรดสงสาร ช่วยเหลือเราด้วยเถิด" "ถ้าพระองค์ช่วยได้" เราชอบพูด "ถ้า" อย่างโน้น และ "ถ้า" อย่างนี้ พระเยซูตอบพ่อที่สิ้นหวังคนนั้นว่า "ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อ" เราเชื่อว่าพระเจ้ารักษาโรคได้ เราเชื่อว่าพระบิดาของเราที่อยู่บนสวรรค์ จะทำสิ่งดีที่จะนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ให้กับเราและกับคนที่เรารัก เราเชื่อ นั่นเป็นเหตุที่เราขอด้วยความมั่นใจ เหมือน ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก สามคนนี้เชื่อว่าพระเจ้าสามารถช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากเตาไฟที่ร้อนแรงนั้นและบอกกับกษัตริย์นะบูคัดเนซาร์ อย่างมั่นใจว่า "เรารับใช้พระเจ้าที่สามารถช่วยกู้เราได้ แต่ถึงแม้พระองค์ไม่ช่วย เราก็จะไม่กราบไหว้พวกเทพเจ้าจอมปลอมทั้งหลาย” (ดาเนียล 3:16-18)

Thoughts on Today's Verse...

A desperate father comes to Jesus with a request for help and says, "But if you can do anything, take pity on us and help." IF there is anything Jesus can do to help? IF? IF! Jesus tells the desperate father that everything is possible for the person who believes. We believe that God can bring healing. We believe that our Father in heaven will act for our best eternal good and the eternal best good of our loved ones in need. We believe, so we ask in faith with a commitment like that of Shadrach, Meshach, and Abednego. These three friends believed that God could spare them from the fiery furnace and confidently told King Nebuchadnezzar, "We serve a God who is able to deliver us, but even if he does not, we will not worship other gods who are false!" (Daniel 3:16-18)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงสามารถทำทุกอย่างได้เกินกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ ขอพระสิริมีแด่พระองค์จากนี้และตลอดไปนิรันดร์ ในพระนามพระเยซู อาเมน (เอเฟซัส 3:20-21)

My Prayer...

Now to God, who is able to do exceedingly and abundantly more than we can ask or imagine, be glory ... forever and ever. In the glorious name of Jesus I praise you. Amen. (cf. Ephesians 3:20-21)

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มาระโก 9:23

ความคิดเห็น