ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคัมภีร์มาจากไหนหรือ อะไรเป็นพื้นฐานของความเชื่อของเราในพระคัมภีร์และในข่าวดีเรื่องพระเยซู เปโตรอยากให้เราตระหนักว่าผู้พูดแทนพระเจ้าในสมัยโบราณไม่ได้คิดค้นสูตรลับแล้วเขียนออกมาเป็นคำพยากรณ์ต่างๆของพวกเขานะ แต่ พวกเขาจะเคลื่อนไหวและทำได้เฉพาะสิ่งที่พระเจ้าทำผ่านทางตัวพวกเขาเท่านั้น ไม่ใช่คิดหรือพูดเอาเอง พวกเขาเป็นแค่มนุษย์ แต่ข้อความของพวกเขาคือพระคำของพระเจ้า เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดลใจพวกเขาให้พูดและเขียนในสิ่งที่พระองค์บอก เพราะอย่างนี้จึงทำให้ถ้อยคำที่เราได้จากผู้พูดแทนพระเจ้า ถึงได้ล้ำค่ายิ่งนัก เพราะมันคือคำพูดของพระเจ้าโดยตรง (2 ทิโมธี 3: 16-17)

Thoughts on Today's Verse...

Where did Scripture come from? What is the basis of our faith in the Bible and the Gospel? Peter wants us to realize that the prophets of ancient times didn't bake up their own private recipes for their prophecies. Instead, they could only move and respond to what God was doing in them, not what they themselves wanted to do or say. They were human, but their message was God's word because the Holy Spirit moved them to speak and guided their words. This makes what we have in Scripture from the prophets more than precious: we are given the very words of God! (cf. 2 Timothy 3:16-17)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณที่พระองค์ได้ดลใจคนธรรดาๆ ให้นำถ้อยคำที่ไม่ธรรมดาของพระองค์มาให้กับพวกเรา เป็นภาษาธรรมดาที่ใช้พูดคุยกันในแต่ละวัน ขอบคุณพระองค์ที่ได้ส่งถ้อยคำที่สำคัญนั้นมาให้กับพวกเรา ผ่านทางหนังสือพระคัมภีร์ และได้รักษาหนังสือนี้ให้รอดพ้นช่วงเวลาแห่งการถูกข่มเหง ความยากลำบากและความขัดแย้งต่างๆมาได้ โปรดใช้ถ้อยคำเหล่านั้นที่จะจุดชนวนให้เกิดการฟื้นฟูขึ้นในจิตใจของข้าพเจ้าและทั่วทั้งแผ่นดินของเราด้วย อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God, thank you for inspiring ordinary people to give us your extraordinary message in common, everyday language. Thank you for delivering that essential message to us in the Bible and preserving it through times of persecution, hardship, and opposition. Please use those same Scriptures to ignite a whole new revival in my heart and throughout our land. In the name of Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 เปโตร 1:21

ความคิดเห็น