ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูอยากให้เราดูจิตใจของเราจริงๆ แล้วให้เรายอมยกสิ่งที่ถ่วงเราไว้ไม่ให้เดินตามและรับใช้พระองค์ได้อย่างเต็มที่ เรารู้ตัวดีว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรบ้าง พระองค์มาหาเราพร้อมกับมือที่มีรอยแผลเป็นที่โดนตะปูตอก และย้ำเตือนเราว่าพระองค์ยอมมอบทุกสิ่งเพื่อไถ่เราออกจากบาปของเรา ตอนนี้พระองค์ก็อยากให้เรายอมต่อไม้กางเขน ให้ยอมยกทุกสิ่งที่ถ่วงเราไว้ไม่ให้ตามพระองค์ ให้เรายอมวันนี้เลยนะครับ

Thoughts on Today's Verse...

Jesus wants us to seriously look into our hearts and surrender those things that hold us back from fully following and serving him. We know what they are. He comes to us with his now nail-scarred hands and reminds us that he gave up everything to redeem us. He now wants us to surrender to the Cross the things that hold us back. Let's do it today!

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระบิดา กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์ขอโทษที่ได้ซ่อนบางอย่างในชีวิต ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พยายามจะช่วยแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ข้าพระองค์ขอสารภาพในเรื่องความบาปนั้นๆที่ข้าพระองค์ได้ซ่อนไว้ และขอพระองค์ทรงชำระข้าพระองค์ และปลดปล่อยข้าพระองค์จากอำนาจของซาตานที่ผูกมัดข้าพระองค์อยู่ และถ่วงให้ข้าพระองค์ไม่สามารถรับใช้พระบุตรของพระองค์ได้อย่างสุดจิตสุดใจอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Father God, Almighty King, I am sorry for the areas of my life that I have kept hidden away from the righteousness that your Spirit is working to cultivate in me. I now confess those secret areas of sin to you and ask that you cleanse me and liberate me from Satan's power that binds them to me and holds me back from wholehearted service to your Son. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 10:38-39

ความคิดเห็น