ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลังจากร่ายยาวถึงชนิดของความชั่วร้ายต่างๆ มีทั้งแบบที่น่าอัปยศอดสูและแบบทั่วไป เปาโลก็สรุปด้วยถ้อยคำแห่งพระคุณที่เหลือเชื่อข้อนี้ พวกเราต่างก็มีแนวโน้มที่จะใช้ชีวิตในโลกของ "ฉันเคยเป็น..." สำหรับเราบางคน ความสำเร็จในอดีตกลายเป็นข้ออ้างที่จะหลงอยู่ในความเย่อหยิ่งของอดีต เปาโลเขียนฟิลิปปี 3: 4b-9 สำหรับคนกลุ่มนี้ ส่วนคนอื่นๆในพวกเรา บาดแผลและความผิดบาปของเราในอดีต เป็นเหมือนถุงที่ใส่หินมากมายที่เราลากไปตลอดชีวิต เราเอา "หินโสโครก" เหล่านั้น ออกมาสำรวจดูอย่างขมขื่นใจ เลยไม่ยอมเดินหน้าต่อไปในชีวิตเพราะจมปลักอยู่กับอดีตนั้น สิ่งที่เปาโลบอกเราจากพระคำข้อนี้ เป็นการเตือนสติที่สุดยอดจริงๆ ที่ว่าในพระคริสต์ ไม่มีถุงและไม่มีหินอีกต่อไปแล้ว เราสะอาดแล้ว เราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เราได้รับการตัดสินว่าปราศจากความผิดใดๆแล้ว เราคงคิดว่ามันเป็นไปได้ยังไง ทำไม และใครเป็นคนทำ ก็เพราะการสละชีวิตและชัยชนะของพระเยซู รวมถึงการกระทำอันทรงฤทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไง

Thoughts on Today's Verse...

Following a list of vices, both scandalous and common, Paul finishes with this incredible word of grace. We all have a tendency to live in the land of "I-used-to-be." For some of us, our past accomplishments become our excuse to live in the arrogant afterglow of yesterday. Paul wrote Philippians 3:4b-9 for this group. For others of us, the wounds and sins of our past become the bag of rocks we drag with us through the rest of life. We take those "rancid rocks" out and inspect them once again to our misery. We use them as proof of why we can't move on with our lives. What a glorious awakening Paul gives us in this passage. In Christ, there are no more bags and no more rocks. We're clean! We're made holy! We're declared innocent of any wrongdoing. How? Why? Who? The sacrifice and triumph of Jesus and the powerful work of the Holy Spirit.

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ที่จมปลักอยู่กับอดีต จนทำลายปัจจุบัน และทำให้อนาคตมืดมนไป โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากโลกของ "ฉันเคยเป็น..." โปรดให้ความกล้ากับข้าพเจ้า ที่จะเชื่อว่าพระองค์ได้ฝังอดีตของข้าพเจ้าในที่ของมันแล้ว และพระองค์อยากจะทำสิ่งใหม่ๆที่เต็มไปด้วยสง่าราศีในชีวิตของข้าพเจ้าในวันนี้ เป็นสิ่งที่มีทั้งสง่าราศีและมีความเมตตาที่จะนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ และนำความรอดมาสู่ข้าพเจ้าด้วย อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Forgive me, Father, for lingering on yesterdays, ruining my todays, and clouding up my tomorrows. Help me with my tendency to live in the land of "I-used-to-be." Give me the courage to believe that you have put my past in its proper place and want to do a new glorious thing in me today, a glorious and gracious thing that brings you honor and me salvation! In Jesus' name I thank you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 โครินธ์ 6:11

ความคิดเห็น