ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรื่องซาตานไม่ได้เป็นเรื่องเล่นๆ หรือสมมติขึ้นมา ซาตานและอำนาจของมันเป็นของจริง และเป็นอันตราย แต่แทนที่เราจะมัวแต่กังวลเกี่ยวกับมัน ให้พวกเราต่อต้านมันเมื่อเราถูกล่อลวง และให้เรามองไปที่พระเยซู พระองค์เป็นผู้เดียวที่ได้ชนะครั้งใหญ่ที่กลโกธา คือเอาชนะซาตาน พระองค์ยึดเครื่องมือที่ดีที่สุดของซาตานออกและปลดอาวุธมัน ตอนนี้เราสามารถต่อต้านมันและซาตานจะหนีไป

Thoughts on Today's Verse...

Satan is no play or pretend thing. He and his power are real and intended to harm. But rather than spending our time worrying about him, let's resist him when we are tempted and focus on Jesus. He's the one who won the big showdown at Calvary, triumphing over Satan. He took Satan's greatest tool and disarmed it. Now we can resist and Satan will flee.

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ สำหรับการส่งพระเยซูที่จะทำลายกุญแจมือของซาตานที่จับเรา โดยการสิ้นพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ได้ให้ข้าพระองค์มั่นใจว่าการตายของข้าพระองค์จะไม่เป็นจุดสิ้นสุดของความสัมพันธ์ของเรา แต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตกับพระองค์ แต่วันนี้ ขอพระองค์ช่วยข้าพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยข้าพระองค์ต่อต้านอำนาจของซาตานในช่วงชีวิตของข้าพระองค์ในทางดังต่อไปนี้ ... อธิษฐานผ่านอำนาจและในพระนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you, Almighty God, for sending Jesus to break Satan's stranglehold over us. Through the Savior's death you have assured me that mine won't be the end of our relationship, but the beginning of life with you. Today, however, I ask that you help me especially resist Satan's power over my life in the following ways... Through power and in the name of Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 เปโตร 5:8-9

ความคิดเห็น