ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้านั้นสัตย์ซื่อ พระคัมภีร์ก็บอกไว้ และเราก็ได้เห็นด้วยตนเอง จริงๆ แล้วเราหวงแหนสัญญาอันนี้ของพระเจ้ามาก โดยเฉพาะเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่มัน "ควรจะเป็น" ดังนั้น เมื่อเราตกเข้าไปในการทดลองของซาตาน หรือตอนที่เราอ่อนแอและกระด้างกระเดื่อง คำสัญญานี้ ก็ช่วยปลอบใจเราได้มากทีเดียว ที่รู้ว่าเราจะได้รับการอภัยและได้รับการชำระให้สะอาดอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าต้องการให้เราเรียกความบาปของเราแบบเดียวกับที่พระองค์เรียกมัน (คำว่า "สารภาพ" หมายถึง "พูดเหมือนกัน" กับที่พระเจ้าพูดเกี่ยวกับบาป) เหลือเชื่อจริงๆ พระเจ้าทำมากกว่าการให้อภัยเรา พระองค์ยังชำระเราให้สะอาดอีกด้วย เราถูกสร้างขึ้นใหม่ ทั้งสดใส สะอาดหมดจด และบริสุทธิ์อีกครั้ง นี่เป็นมากกว่าความซื่อสัตย์และยุติธรรม นี่แหละเป็นความสง่างามอย่างแท้จริงของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

God is faithful! Scripture declares it. We've experienced it. In fact, we cherish this promise from God, especially when things don't turn out as they "should." So when Satan does trip us with temptation, or when we are weak or rebellious, isn't it comforting that we can be forgiven and made clean again? God wants us to call our sin what he calls it. (To "confess" literally means to "say the same" thing about it as God does!) Incredibly, God does more than forgive us. He also cleanses us. We're made new, fresh, pure, and holy once again! That is more than being faithful and just; that's being downright gracious.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาขอบคุณพระองค์ได้สำหรับการยกโทษบาปและการชำระล้างให้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเสียใจอย่างสุดซึ้งสำหรับความอ่อนแอ ความผิดพลาดและความกระด้างกระเดื่องของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจจริงๆที่ทำให้พระองค์ผิดหวัง ขอบคุณที่พระองค์ยังยินดีรับข้าพเจ้ากลับมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ และเตือนให้รู้ว่าข้าพเจ้าเป็นลูกรักของพระองค์ โปรดให้กำลังที่จะเติบโตก้าวผ่านความล้มเหลวของข้าพเจ้า และเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในความบริสุทธิ์ของพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซู ข้าพเจ้าขออธิษฐานในชื่อนี้ อาเมน

My Prayer...

I do not have the words, Father, to express my appreciation for your gracious forgiveness and cleansing of me. I am deeply sorry for my weakness, my stumbling, and my rebellion. I deeply regret disappointing you. Thank you for welcoming me back into your presence and reminding me that I am your beloved child. Please empower me to grow past my failures and to mature more fully into the holiness of your Son, Jesus, in whose name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 1:9

ความคิดเห็น