ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซูเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น การฟื้นขึ้นของพระเยซูหมายถึงพวกเราที่เชื่อในพระเยซู และเชื่อในพระบิดา ผู้ที่ทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย สามารถมั่นใจได้เลยว่า พวกเราที่เป็นของพระองค์ ไม่ว่าจะยังมีชีวิตหรือตายไปแล้วตอนที่พระเยซูกลับมา ก็จะมีส่วนร่วมในชัยชนะเหนือความตายของพระองค์ด้วยกันทุกคน

Thoughts on Today's Verse...

Jesus' resurrection was just the beginning! His resurrection means that those of us who have faith in him, who trust in the Father that raised him from the dead, can have confidence that those who belong to him, whether they are living or dead when he comes, will also share in his victory over death.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้เป็นที่รักในสรวงสวรรค์ ขอบคุณที่ในพระเยซูคริสต์ ทำให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะเหนือความบาปและความตาย ข้าพเจ้ารู้ว่า ในวันอันยิ่งใหญ่ที่พระเยซูกลับมา พระองค์จะทำให้ข้าพเจ้าฟื้นขึ้นเหมือนกับที่พระองค์ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้น โปรดให้ฤทธิ์อำนาจที่ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นที่อยู่ในตัวข้าพเจ้านี้ สำแดงเดชทำให้ข้าพเจ้ามีชัยเหนือความบาปมากยิ่งๆขึ้นไปด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Loving Father in heaven, thank you for giving me the victory over sin and death in Jesus. I know that just as you raised him from the dead, you will also raise me up at the great day of Jesus' return. Please use that resurrection power in me to help me live more victoriously today. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 เธสะโลนิกา 4:14

ความคิดเห็น