ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของคุณคืออะไร เปาโลมีเป้าหมายอย่างน้อยสองอย่างนี้คือ "ผมจะไม่อับอาย แต่จะกล้าหาญ" และ "ผมต้องการให้พระเยซูคริสต์ได้รับเกียรติเพราะตัวผม ไม่ว่าผมจะมีชีวิตอยู่หรือจะตายก็ตาม" แล้วเป้าหมายของคุณละคืออะไร คุณอยากจะมีเป้าหมายสูงสุดแบบเดียวกับเปาโลไหม เป้าหมายสูงสุดเหล่านี้ดีสำหรับเราทุกคนอย่างไร อะไรคืออุปสรรค์ที่จะใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมายสูงสุดเหล่านี้

Thoughts on Today's Verse...

Do you have ultimate goals by which you live? Paul certainly had at least these two: "I don't want to be ashamed but courageous" and "I want Christ to be exalted in my body, by life or by death." What are yours? Could you join Paul in his ultimate goals? How are these ultimate goals good for all of us? What makes it hard to live with these ultimate goals?

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เสียสละและมีอำนาจทั้งสิ้น โปรดอภัยให้กับความบาปของข้าพเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บาปที่เกิดจากการให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไร้ค่าเหนือพระองค์ ข้าพเจ้าอยากให้คนอื่นเห็นพระคุณ และความเมตตาของพระองค์ในชีวิตของข้าพเจ้า นอกจากนี้ โปรดให้ข้าพเจ้ากล้าพูดในสิ่งที่ควรพูด ที่จะนำมาซึ่งเกียรติและการสรรเสริญพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Sacrificial and all-powerful God, forgive me for my sins, especially the sin of living with improper priorities. I want your grace and your loving-kindness to be seen in the way I conduct my life. In addition, please give me the courage to say what needs to be said to exalt you and to bring you praise. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 1:20

ความคิดเห็น