ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าคุณเคยยืนอยู่ข้างหลุมศพของคนที่คุณรัก ความคิดนี้อาจแว๊บเข้ามาในหัวได้เหมือนกันที่ว่า "ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่ตอนนั้น..." พระเยซูอยู่ที่ไหนในเวลาที่เราเจ็บปวด ทำไมพระองค์ไม่มาช่วย มีสองคำตอบที่สำคัญที่ต้องจดจำไว้ คือ อย่างแรก พระเยซูอยู่กับเราในช่วงที่เราสูญเสียและเศร้าโศก คริสตจักรคือร่างกายของพระเยซู และการกระทำทุกอย่างที่คริสจักรแสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็นความเมตตา การสนับสนุน การปลอบประโลม และความช่วยเหลือ ก็คือสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อบรรเทาความเศร้าโศกของเรานั่นเอง อย่างที่สอง แม้พระองค์ปล่อยให้คนที่เรารักตายจากชีวิตนี้ไป แต่พระองค์ทรงอยู่กับคริสเตียนแต่ละคนที่ได้ตายฝ่ายร่างกาย เปาโลเตือนเราว่าเมื่อคริสเตียนตายไป เขาหรือเธอจะอยู่กับพระคริสต์ (2 โครินธ์ 5:6-7;.. ฟิลลิปปี 1:21-23) และความรักของพระเจ้าจะไม่สูญหายไปจากเขาหรือเธอ (โรม 8 :35-39)!

Thoughts on Today's Verse...

If you have ever stood at the grave side of a loved one, this thought probably crossed your mind, too — if you had only been here, Lord! Where is Jesus when we hurt? Why couldn't he be here to help us? There are a couple of crucial answers to remember. First, Jesus is with us in our moments of loss and grief. The Church is Jesus' Body and every act of kindness, support, comfort, and help is Jesus working to alleviate our grief. Second, while he may not have kept our loved one from passing from this life to the next, he has been the abiding and unbroken presence for each Christian who has died physically. Paul reminds us that when a Christian dies, he or she goes to be with Christ (2 Cor. 5:6-7; Phil. 1:21-23) and God's loving presence is never lost to him or her (Rom. 8:35-39)!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นพระเยซูในเวลาที่ข้าพเจ้าสูญเสียและเศร้าโศก โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นพระองค์ผ่านทางการปลอบโยนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในตัวข้าพเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้าเห็นพระองค์ในความรักความเมตตาที่คนของพระองค์ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือข้าพเจ้า พระบิดาที่รัก ยิ่งไปกว่านั้น โปรดให้ข้าพเจ้าเห็นลู่ทางที่จะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเพื่อเขาจะได้รู้ว่าพระเยซูสถิตอยู่กับเขา อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy Father, please help me see Jesus' ministering presence in my times of loss and grief. Help me see him in the comforting presence of the Holy Spirit who abides in me. Help me see him in the acts of love and kindness your people do to help me. In addition, dear Father, please help me see ways that I can serve as Jesus' presence to someone else who is experiencing grief. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 11:21

ความคิดเห็น