ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แน่นอนเลยว่า พระคำข้อนี้ คนที่ขี้เหนียวคงไม่เคยเห็น พระเจ้าแบ่งปันให้กับคนยากจนเสมอ ในช่วงเวลานี้ของปี เป็นเวลาที่ผู้คนในโลกใส่ใจเป็นพิเศษต่อคนที่ด้อยโอกาสเหล่านั้น ให้เราเปิดสมุดจดตารางงานของเราและให้เราจัดเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่จะทุ่มเทให้การแสดงความเมตตาเป็นพิเศษในเดือน พฤษภาคมและสิงหาคมและให้เรามีใจทุ่มเทที่จะมีเมตตากรุณาตลอดเวลา ขออย่าให้การเอาใจใส่และการแสดงความเมตตาต่อคนที่ด้อยโอกาสนี้ เป็นแค่สิ่งที่ทำปีละครั้งเท่านั้น

Thoughts on Today's Verse...

This is clearly a passage old Scrooge hadn't seen! God has always set aside a provision for the poor. In this time of the year when many people world over take special time to look after those who are less fortunate, let's open our date books and schedule a week to dedicate time for special generosity in May and in August to go with a heart committed to be generous all the time. Let's not let generosity and concern for those less fortunate be a once a year thing!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดาที่รัก ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์สำหรับของขวัญที่สุดยอดคือความเมตตาและพระคุณของพระองค์ โปรดกระตุ้นให้ใจของข้าพเจ้าห่วงใยผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทำ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้มีจิตวิญญาณแห่งความห่วงใยใส่ใจต่อคนอื่นตลอดทั้งปี ไม่ใช่แค่ในช่วงคริสต์มาสเท่านั้น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

For all of your wonderful gifts of kindness and grace, I thank you, dear Father and God. Please stir my heart to care for others as you do. Please help me keep that spirit of concern alive all year long and not just around Christmas time. In Jesus' name I ask this. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เฉลยธรรมบัญญัติ 24:19

ความคิดเห็น