ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูทรงเป็นทั้งพระบุตรของพระเจ้า และเป็นลูกชายของมารีย์ ตามคำพยากรณ์ของอิสยาห์ เรายังมีส่วนในพระองค์ด้วย พระเยซูเป็นลูกที่พระเจ้าให้ไว้กับโลกเพื่อให้คุณและผมสามารถกลายเป็นลูกของพระเจ้าได้ จะมีของขวัญอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสิ่งที่เรามีในพระเยซูหรือครับ และพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราโดยทางพระเยซู

Thoughts on Today's Verse...

While Jesus is God's Son and Mary's son, according to Isaiah's prophecy, he is also shared with us. Jesus is the child given to the world so you and I can become God's child. What greater gift can we have than Jesus, and through Jesus, God as our Father.

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดาที่รัก คงจะเป็นวันที่มีแต่ความสง่าราศี เมื่อทั้งโลกหยุด และยอมรับของขวัญแห่งพระเยซู ข้าพระองค์สามารถคิดและพูดได้เพียง "ขอบคุณ!" ข้าพระองค์รู้ว่าทุกสิ่งที่ข้าพระองค์มีก็มาจากพระองค์ เพราะอยู่ในพระนามพระองค์ พระเยซู คริสต์ อิมมานูเอล ที่ข้าพระองค์อธิษฐาน อาเมน

My Prayer...

O loving Father, on a day so glorious, when the world pauses and acknowledges your gift of Jesus, all I can think to say is simply "Thank you!" Then I am reminded once again that all I have comes from him because it is in His name, Jesus Christ, Immanuel, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of อิสยาห์ 9:6

ความคิดเห็น