۱۳۹۰ اسفند نور روزانه های پیشین

۱۳۹۱/۰۱/۱۲ - امثال ۳۱:۳-۳۲

بر مرد ظالم حسد مبر و هیچ کدام از راه هایش را اختیار مکن، زیرا کج خُلقان نزد خداوند مکروهند، لیکن سِرّ او نزد راستان است.

۱۳۹۱/۰۱/۱۱ - یوحنا ۳۰:۳

می باید که او افزوده شود و من ناقص گردم.

۱۳۹۱/۰۱/۱۰ - یوحنا ۲۸:۳-۲۹

«شما خود بر من شاهد هستید که گفتم من مسیح نیستم بلکه پیش روی او فرستاده شدم. کسی که عروس دارد، داماد است، اما دوست داماد که ایستاده، آواز او را میشنود، از آواز داماد بسیار خشنود میگردد. پس این خوشی من کامل گردید.

۱۳۹۱/۰۱/۰۹ - تثنیه ۲۷:۳-۲۸

... به چشمان خود ببین، زیرا که از این اردن نخواهی گذشت. اما یوشع را امر فرموده ، او را دلیر و قوی گردان، زیرا که او پیش این قوم عبور نموده، زمینی را که تو خواهی دید برای ایشان تقسیم خواهد نمود.

۱۳۹۱/۰۱/۰۸ - رومیان ۲۷:۳-۲۸

آیا حالا دیگر کسی می تواند به خود ببالد و تصور کند که با پرهیزگاری و اعمال نیک خود، نجات یافته و مقبول خدا گشته است؟ هرگز! چرا؟ زیرا نجات، نه از کارهای نیک ما و انجام تشریفات مذهبی، بلکه از کارهایی که عیسی مسیح برای ما انجام داد و از ایمانی که ما به او داریم، بدست می آید. پس ما بوسیله ایمان به عیسی مسیح نجات پیدا میکنیم و در حضور خدا بی گناه به حساب می آییم، نه به سبب کارهای خوب خود یا انجام تشریفات مذهبی.

۱۳۹۱/۰۱/۰۷ - غلاطیان ۲۶:۳-۲۷

زیرا همگی شما بوسیله ایمان در مسیح عیسی، پسران خدا میباشید، زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر گرفتید(پوشیدید).

۱۳۹۱/۰۱/۰۶ - دانیال ۲۵:۳

او در جواب گفت،«اینک من چهار مرد می بینم که گشاده در میان آتش می خرامند و ضرری به ایشان نرسیده است و منظر چهارمین شبیه پسر خدا است.»

۱۳۹۱/۰۱/۰۵ - غلاطیان ۲۴:۳

پس شریعت لالای ما شد تا به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده شویم.(احکام الهی همچون دایه ای بود که از ما مراقبت میکرد تا زمانی که مسیح بیاید و ما را از راه ایمان، مقبول خدا سازد).

۱۳۹۱/۰۱/۰۴ - رومیان ۲۳:۳-۲۴

زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر میباشند و به فیض او، مجاناً عادل شمرده میشوند، بوساطت آن فدیه ای که در عیسی مسیح است.

۱۳۹۱/۰۱/۰۳ - لوقا ۲۲:۳

و روح القدس به هیئت جسمانی مانند کبوتری بر او نازل شد و آوازی از آسمان در رسید که:«تو پسر حبیب من هستی که به تو خشنودم.»

۱۳۹۱/۰۱/۰۲ - رومیان ۲۱:۳-۲۲

لکن الحال بدون شریعت ، عدالت خدا ظاهر شده است، چنانکه تورات و انبیا بر آن شهادت میدهند. یعنی عدالت خدا که بوسیله ایمان به عیسی مسیح است، به همه و کُل آنانیکه ایمان آورند، زیرا که هیچ تفاوتی نیست.

۱۳۹۱/۰۱/۰۱ - افسسیان ۲۰:۳-۲۱

الحال او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم به حسب آن قوتی که در ما عمل میکند، مَر او را در کلیسا و در مسیح عیسی تا جمیع قرنها تا ابدالآباد جلال باد! آمین.

۱۳۹۰/۱۲/۲۹ - اعمال رسولان ۱۹:۳-۲۰

پس توبه و بازگشت کنید، تا گناهان شما محو گردد و تا اوقات استراحت از حضور خداوند برسد و عیسی مسیح را که از اول برای شما اعلام شده بود، بفرستد.

۱۳۹۰/۱۲/۲۸ - دوم قرنتیان ۱۸:۳

لیکن همه ما چون با چهره بی نقاب، جلال خداوند را در آینه مینگریم، از جلال تا جلال به همان صورت متبدل میشویم، چنانکه از خداوند که روح است.

۱۳۹۰/۱۲/۲۷ - فیلپیان۱۷:۳

ای براداران با هم به من اقتدا نمایید و ملاحظه کنید آنانی را که به حسب نمونه ای که در ما دارید رفتار میکنند.

۱۳۹۰/۱۲/۲۶ - یوحنا ۱۶:۳-۱۷

زیرا خدا جهانرا اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند بلکه تا بوسیله او جهان نجات یابد.

۱۳۹۰/۱۲/۲۲ - کولسیان ۱۲:۳

پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا، احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید.

۱۳۹۰/۱۲/۲۱ - اول قرنتیان ۱۱:۳

زیرا بنیادی دیگر هیچکس نمیتواند نهاد جز انکه نهاده شده است، یعنی عیسی مسیح.

۱۳۹۰/۱۲/۲۰ - غلاطیان ۱۰:۳-۱۱

زیرا جمیع آنانیکه از اعمال شریعت هستند زیر لعنت میباشند، زیرا مکتوب است« ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت تا آنها را بجا آرد.» اما واضح است که هیچ کس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمی شود زیرا که «عادل به ایمان زیست خواهد کرد.»

۱۳۹۰/۱۲/۱۹ - رومیان ۹:۳-۱۰

پس چه گوییم؟ آیا برتری داریم؟ نه به هیچ وجه! زیرا پیش ادعا آوردیم که یهود و یونانیان هر دو به گناه گرفتارند. چنانکه مکتوب است که« کسی عادل نیست یکی هم نی...»

۱۳۹۰/۱۲/۱۸ - مزمور ۸:۳

نجات از آن خداوند است و برکت بر قوم تو می باشد.

۱۳۹۰/۱۲/۱۷ - فیلیپیان ۷:۳-۸

اما آنچه مرا سود میبود آنرا بخاطر مسیح زیان دانستم. بلکه همه چیز را نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان میدانم که بخاطر او همه چیز را زیان کردم و فضله شمردم تا مسیح را دریابم.

۱۳۹۰/۱۲/۱۶ - پیدایش ۶:۳

و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و بنظر خوشنما و درختی دلپذیر دانش افزا، پس ازمیوه اش گرفته، بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد.

۱۳۹۰/۱۲/۱۵ - امثال۵:۳-۶

به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. در همه راههای خود، او را بشناس و او طریق هایترا راست خواهد گردانید.

۱۳۹۰/۱۲/۱۴ - کولسیان ۴:۳

چون مسیح که زندگی ما است، ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد.

۱۳۹۰/۱۲/۱۳ - اول قرنتیان ۳:۳

زیرا که تا به حال جسمانی هستید. چون در میان شما حسد و نزاع و جدایی ها است، آیا جسمانی نیستید و بطریق انسان رفتار نمی نمایید؟

۱۳۹۰/۱۲/۱۲ - متی ۱:۳-۲

و در آن ایّام یحیی تعمید دهنده ...ظاهر شد و موعظه کرده گفت،«توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است.»

۱۳۹۰/۱۲/۱۱ - اول یوحنا ۱:۳

ملاحظه کنید چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم! و چنین هستیم و از این جهت دنیا ما را نمیشناسد زیرا که او را نشناخت.