۱۳۹۵ بهمن نور روزانه های پیشین

۱۳۹۵/۱۲/۱۰ - اول یوحنا۴:۴

ای فرزندان، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته اید، زیرا او که در شما است بزرگتر است از آنکه در جهان است.

۱۳۹۵/۱۲/۰۹ - اشعیا ۱۳:۴۱

زیرا من که یهوه خدای تو هستم، دست راست تو را گرفته بتو میگویم مترس زیرا من تو را نصرت خواهم داد.

۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - اشعیا ۱۰:۴۱-۱۱

مترس زیرا که من با تو هستم و مشوش مشو زیرا من خدای تو هستم؛ ترا تقویت خواهم نمود و البته ترا معاونت خواهم داد و ترا بدست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد. اینک همه آنانیکه بر تو خشم دارند خجل و رسوا خواهند شد و آنانیکه با تو معارضه نمایند ناچیز شده هلاک خواهند گردید.

۱۳۹۵/۱۲/۰۷ - اعداد۲۴:۶-۲۶

یهوه ترا برکت دهد و ترا محافظت نماید؛ یهوه روی خود را بر تو تابان سازد و بر تو رحمت کند؛ یهوه روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتی بخشد.

۱۳۹۵/۱۲/۰۶ - مزمور ۸:۱۳۸

خداوند کار مرا به کمال خواهد رسانید؛ ای خداوند رحمت تو تا ابدالآباد است — کارهای دست خویش را ترک منما.

۱۳۹۵/۱۲/۰۵ - خروج۶:۱۵

دست راست تو ای خداوند به قوت جلیل گردیده، دست راست تو ای خداوند، دشمن را خورد شکسته است.

۱۳۹۵/۱۲/۰۴ - عبرانیان ۲۴:۱۰-۲۵

و ملاحظه یکدیگر را بنماییم تا به محبت و اعمال نیکو ترغیب نماییم و از باهم آمدن در جماعت غافل نشویم چنانکه بعضی را عادت است بلکه یکدیگر را نصیحت کنیم و زیادتر به اندازه ای که می بینید که آن روز نزدیک میشود.

۱۳۹۵/۱۲/۰۳ - اشعیا ۱۸:۳۰

و از این سبب خداوند انتظار میکشد تا بر شما رأفت نماید و از این سبب برمیخیزد تا بر شما ترحم نماید، چونکه یهوه خدای انصاف است. خوشا بحال همگانیکه منتظر وی باشند.