اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما به همدیگر نیازمندیم. ما نمیتوانیم به تنهایی از پس مشکلات زندگی برآییم. خدا ما را دعوت نموده است تا مرتباً با هم جمع شده و مشوق و برانگیزاننده یکدیگر باشیم تا زندگی مان سرشار از ایمان و خدمت باشد. با چشم دوختن به روز آمدن عیسی مسیح و پیروزی نهایی مان، ما باید بیشتر برانگیخته شده تا به هم کمک کرده و مشوق یکدیگر باشیم.

دعای من

ای خداوند خدا، متشکرم برای خانواده ای که در مسیح به من داده ای، خانواده ای که مرا تشویق و تحریک نموده تا دیگران را خدمت کنم. لطفن مرا بکار گیر تا سایرین را برکت رسانم، زمانیکه در نام عیسی با هم جمع میشویم تا تو را بپرستیم. در نام خداوند عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات