اندیشه ها در مورد آیه امروز...

سختیها و دشواریها از راه میرسند و ما آرزو میکنیم که ایکاش دوباره به دوران کودکی برمیگشتیم و کسی پیدا میشد تا از ما محافظت کرده و به ما رسیدگی کند. در این دنیای پرآشوب و آشفته، وعده خدا بار دیگر به ما داده میشود. مانند پدر یا مادری که به فرزند هراسان خود محبت میکند، خداوند به سوی ما می آید و دست ما را میگیرد و با این کلمات ارزشمند به ما دلداری میدهد:«مترس. من با تو و در کنار تو هستم. من کمکت خواهم کرد.» حتی زمانیکه بنظر میرسد که خدا از ما دور است، انعکاس این فکر میتواند بیادمان بیاورد که ما هرگز تنها یا فراموش نخواهیم شد(عبرانیان ۵:۱۳-۶).

دعای من

اَبّا پدر، که همواره حضور و کمک تو در دسترس میباشند، لطفن مرا کمک کن تا ایمان داشته باشم که تو حاضر و در دسترس من هستی. اعتراف میکنم که در موارد خاصی از زندگیم، احساس تنهایی کرده ام و تو برایم در دوردست بوده ای. لطفن بوسیله روح القدس بیادم بیاور که تو نزدیک و مراقب من هستی. لطفن در کشمکش ها و تردید هایم، حضورت را برایم آشکار بساز. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات