اندیشه ها در مورد آیه امروز...

مسیح آنجا بود. او در ابتدا نزد خدا بود. اما او چیزی بیشتر از یک شاهد بر آفرینش بود؛ او در واقع آنرا آفرید! عیسی، که خودش را تا حد یک انسان محدود نمود و بطرزی بیرحمانه و عذاب آور بر روی صلیب جان سپرد، در ابتدا هنگامیکه کلمه سخنگوی خدا به جهان ما وجود می بخشید، وجود داشت. او جهان ما را ساخت که به او تعلق دارد. او به این جهان قدم نهاد و برای رستگاریش جان داد. اگر تخصصی تر بگویم، او برای رهایی من و شما آمد. پس هنگامیکه کلمه خدا با ما در مورد نحوه زندگی مان به گونه ای سخن میگوید که مورد پسند او باشد، آیا فکر نمیکنید که برای ما بهتر است که توجه کنیم؟ و آیا بهتر از این نیست که ما باید چنین کنیم؟

Thoughts on Today's Verse...

Jesus was there. He was with God in the beginning. But he was more than just a witness of Creation; he created it! Jesus, who allowed himself to be limited to human flesh and to die a cruel and agonizing death on the Cross, was there at the beginning as the Word speaking our world into existence. He made it. It is his. Yet he came and died to redeem it. More specifically, he came to redeem you and me. So when the Word speaks to us telling us how to live to please God, don't you think we'd better pay attention? Better yet, don't you think we ought to do it?

دعای من

ای پدر قدوس، نقشه تو برای نجات من، مرا تحت تأثیر قرار داده و فروتنم میسازد. و اینکه تو عیسی را فرستادی، کلمه ای که دنیای مرا آفرید، به حدی عجیب است که من توان کامل فهمیدن آنرا ندارم. اینکه او خودش را به جهانی که خالق آن بود، محدود کرد، تصورات مرا به شگفت می اندازد. اینکه او برای من جان داد تا بتوانم با تو زندگی کنم، دل مرا تسخیر میکند! خواهش من این است که یاریم دهی تا بر اساس تعالیم او و اراده تو زندگی کنم. به نام عیسی، کلمه حیات دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Holy Father, your plan to save me overwhelms and humbles me. That you would send Jesus, the Word who created the world that I know, is more wonderful than I can fully grasp. That he would allow himself to be limited to the world he had made boggles my imagination. That he would die for me so that I can live with you captures my heart! Please help me as I seek to live my life based on his teachings and your will. In the name of Jesus, the Living Word, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of یوحنا ۲:۱-۳

نظرات