ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูอยู่ที่นั่น พระองค์อยู่กับพระเจ้าในตอนเริ่มต้น แต่พระองค์เป็นมากกว่าพยานของการทรงสร้างของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างด้วย! พระเยซูผู้ที่ยอมให้ตัวเองมาเป็นมนุษย์และทนทุกข์ทรมานบนไม้กางเขน และตายอย่างทารุณ ก็ทรงเป็นพระคำที่อยู่ที่นั่นกับพระเจ้าในตอนเริ่มต้นที่พระเจ้าสร้างโลกของเรา พระองค์ก็ทรงสร้างด้วย และโลกก็เป็นของพระองค์ แต่พระองค์ก็ยังมาและเสียชีวิตเพื่อไถ่ความผิดบาปให้แก่โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์มาเพื่อไถ่คุณและผม ดังนั้นเมื่อพระคำบอกให้เราใช้ชีวิตอย่างไร เพื่อเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า คุณคิดว่าเราควรที่จะให้ความสนใจไหมครับ? ยิ่งไปกว่านั้น คุณคิดเราควรจะทำไหมครับ?

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ แผนงานของพระองค์เพื่อช่วยข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์รู้สึกปลื้มปิติและถ่อมใจ เพราะการที่พระองค์ส่งพระเยซู พระคำที่สร้างโลกที่ข้าพระองค์รู้จัก เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากกว่าที่ข้าพระองค์จะสามารถเข้าใจได้อย่างเต็มที่ ว่าพระองค์จะยอมให้พระองค์เองมีข้อจำกัดมาอยู่ในโลกที่พระองค์สร้าง ข้าพระองค์ไม่สามารถจินตนาการได้ว่าพระเยซูตายเพื่อข้าพระองค์เพื่อที่จะข้าพระองค์จะได้อยู่กับพระองค์โดยมีพระองค์ในจิตใจของข้าพระองค์! ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ ในการที่จะใช้ชีวิตตามคำสอนของพระเยซู และน้ำพระทัยของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู พระคำที่มีชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น