اندیشه ها در مورد آیه امروز...

شما دل خود را در كجا پنهان ميداريد؟ ما دل خود را در آنجايى مي يابيم كه بيشترين ارزش را برايش قائليم. پس اين پرسش مهم است. همانطور كه ملاحظه ميفرماييد، ما ميتوانيم ثروتها، كنترل، امنيت، و روابط را ارزشمند بدانيم. عيسى بما خاطرنشان ميسازد كه بيشتر ماهايى كه به اين چيزها عين گنج چسبيده ايم، با رها كردنشان ميتوانيم واقعن گنج راستين را دريابيم.

دعای من

اى پدر عالي مرتبه، دعاى من اين است كه از دولت فيض تو، مرا يارى دهى تا گنج خويش را در تو و نه در چيز ديگرى بيابم. من امروز ميخواهم خود را با همه دارايى و هستى خويش بتو تقديم نمايم، تا من براى جلال تو زيست كنم. در نام عيسى، سرمشق و گنج خويش دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات