اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا در کلام خود صادق است. او به وعده های خویش وفا میکند. اما، این برای خدا کافی نبود. او یک پیش پرداخت و یک بیعانه برای ما در نظر گرفت، تا ما از میراثمان مطمئن شویم و با درک کامل نجاتمان، چشم به جلو بدوزیم. او، روح القدس را به ما عطا فرمود. هنگامیکه خدا ما را از قید بدنهای فانی مان برهاند و ما را به منزلگاه ابدی مان برگرداند، آنهم با بدنهایی که نه پیر میشوند و نه فاسد، ما دیگر نیازی به بیعانه یا پول پیش نداریم؛ ما به میراث کامل خویش دست یافته ایم! اما تا آن زمان، تا آن زمانیکه به نزد او برویم، آیا این عالی نیست که خدا، ما را خانهٔ خود می سازد!

Thoughts on Today's Verse...

God is true to his word. He keeps his promises. But, that was not enough for him. He gave us a down payment, a deposit, so we could be sure of our inheritance and look forward to the full realization of our salvation. He gave us the Holy Spirit. When God buys us out of slavery to our mortal bodies and redeems us into our eternal home with bodies that will not grow old or decay, we won't need the deposit; we will have the full inheritance. But until then, until we go to him, isn't it amazing that he makes his home within us!

دعای من

ای خدایی که ماورایِ فهم بشر و در عین حال همواره نزدیک هستی، ممنونتم که مرا برای تجربه نمودن حضورت به انتظار نگذاشتی. از تو متشکرم برای اینکه به من«از پیش در مورد جلال الهی،شِمِه ای را نشان دادی». بخاطر اینکه روحِ موعود و مبارکِ خود را فرستادی تا در من زندگی کند و بیادم آورد که خانه واقعی من کجا است، تو را سپاس میگویم. تا آن روزی که من، تو را روبرو ببینم، میخواهم که حضورت را در بدن فانی خویش با پاک و مقدس زیستن، جلال دهم و برای دیگران،‌ برکتی باشم. بنام عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

Transcendent and yet ever-near God, thank you for not making me wait to experience your presence. Thank you for giving me "a foretaste of glory divine." Thank you for sending your blessed and promised Spirit to live in me and remind me where my home truly is. Until the day I see you face-to-face, I want to honor your presence in my mortal body by living a life that is pure, holy, and a blessing to others. In Jesus name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of افسسیان ۱۴:۱

نظرات