اندیشه ها در مورد آیه امروز...

نفر شماره ۱: «ارزش آن چقدر بود؟» نفر شماره ۲:«چی؟ منظورت این گونی استخوان و خون و مغز است؟ این قلب و فکر و جانی که در درون آن زندگی میکند؟» پرسشگر شماره ۱: آری! به چه بهایی تمام شد؟» نفر شماره ۲: به بهای بزرگ ترین هدیهٔ آسمانی، هدیه ای که آن را باز خرید نمود و مرا کامل کرد. خدا به همین وسعت در مورد من فکر میکند. شگفت انگیز است، اینطور نیست؟!

دعای من

ای پدر، دانستن این مطلب که تو برای من چنین ارزش والایی قائلی، مرا گیج، فروتن، و هیجانزده میکند. مرا بیامرز برای اینکه ارزش خود را با گناه، با پرداختن به مسائل جزئی، و با پیروی کردن از امور بی ارزش، پایین می آورم. از تو متشکرم که مرا دوست میداری. خواهش من این است که بوسیله روحت مرا یاری دهی تا مطابق آن ارزش هایی که تو در من می بینی زندگی کنم و با تمایلی قوی، مطابق دعوتم، زندگی باشکوهی را زیست کنم. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات