اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما در چه جهان شگفت انگیزی زندگی میکنیم! ما در برابر وسعت و گستردگی فضا، احساس حقارت میکنیم. عظمت قله کوهها، نفس ما را میگیرد. ما میتوانیم همینطوری ادامه دهیم، و تمام عجایب زیبا، بزرگ، و مهیب کائنات را توصیف کنیم. گوناگونی، نظم، تقارن، و غیر منتظره ها،‌همه بر وجود خدای هوشمندی که پشت همه اینها قرار دارد، شهادت میدهند.

دعای من

ای خداوند، خدای قادر مطلق، اعمال تو در آفرینش، تعجب مرا برمی انگیزاند در حالیکه عظمت، فیض، شگفتی، هیبت، و زیبایی در تمام آنها مشهود است. من از تو متشکرم برای اینکه اثر انگشتان تو بوضوح در دنیای شگفت انگیز ما قابل رؤیت است. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات