اندیشه ها در مورد آیه امروز...

کلمات قدرتمند هستند! آنها می توانند جراحاتی جدی و دائمی بوجود آورند، زخمی سازند، و تضعیف نمایند. در عین حال میتوانند برکت دهند،‌ تشویق و دلگرم نمایند، و الهام بخش باشند. هنگامیکه این کلمات، کلام الهی باشد، آنها خیلی مهمتر هستند. کلام خدا — کتب مقدسه،‌ اناجیل — نه تنها حقیقت هستند،‌ بلکه حیات هستند! زنده و پایدار، کلام خدا، زندگی را به ما منتقل میسازد و پیام حیات ابدی او را به ما میرساند. از فیض او، به ما میگوید و به ما تعلیم میدهد که چگونه میتوان از سر نو مولود شد. پس بیایید آنرا دست کم نگیریم... یا پیام آنرا نادیده نگیریم... یا در مورد حقیقتش، سکوت ننماییم.

دعای من

ای خدای ابدی و قادر مطلق، متشکرم برای اینکه با ما از طریق کلمات بشری سخن میگویی. برای اناجیل از تو ممنونم که پیام عیسی و نجات تو را در او به ما میدهد. خواهش میکنم که گرسنگی مرا برای شناخت کلامت و زندگی کردن مطابق آن، افزون بساز. از تو ممنونم که منبع راستی را به من داده ای که قابل اعتماد، پایدار، و با ثبات است. در نام عیسی، کلمه زنده تو، دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات