ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำพูดเป็นสิ่งที่มีพลัง! คำพูดสามารถสร้างรอยแผลและทำให้หมดแรงได้ คำพูดสามารถอวยพร ให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ด้วย เมื่อคำพูดเหล่านั้นเป็นพระวจนะของพระเจ้า ก็ยิ่งมีความสำคัญ พระวจนะของพระเจ้า — พระคัมภีร์ ข่าวประเสริฐ — ไม่ได้เป็นเพียงความจริง แต่ยังเป็นชีวิต! เป็นพระคำที่มีชีวิตอยู่และยั่งยืนอพระคำของพระเจ้าประทานชีวิตให้กับเราและให้ข้อความแห่งชีวิตนิรันดร์แก่เรา บอกเราถึงพระคุณของพระองค์ และสอนให้เรารู้ว่าเราจะสามารถบังเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งได้อย่างไร อย่าให้เราละเลยข่าวประเสริฐนั้น ... หรือนิ่งเฉยเกี่ยวกับความจริง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและเป็นนิรันดร์ ขอบพระคุณสำหรับการพูดกับเราผ่านคำพูดของมนุษย์ ขอบพระคุณสำหรับข่าวประเสริฐที่ให้ข้อความแห่งพระเยซูและความรอดของพระองค์สำหรับเราในพระองค์ ขอทรงเติมเชื้อไฟที่ข้าพระองค์จะหิวกระหายพระคำของพระองค์มากขึ้นอย่างเต็มที่ และใช้ชีวิตด้วยความบริบูรณ์มากขึ้น ขอบพระคุณที่ให้แหล่งที่มาของความจริงที่น่าเชื่อถือ ที่มั่นคง และยั่งยืนแก่ข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู พระคำที่มีชีวิตของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น