اندیشه ها در مورد آیه امروز...

حكمت از نظر ما كيفيتى است كه دستيابى به آن دشوار است، ما آنرا در ديگران حرمت ميشماريم و توسعه دادن آنرا در خويش بسيار دشوار ميدانيم. با اين وجود، خدا وعده دادنش را به آنانيكه حقيقتن آنرا بخواهند، ميدهد. اما بخاطر داشته باشيد راز ASK را—سؤال كردنAsk, جستجو كردنSeek, بر در كوبيدنKnock. و يا بهتر بگويم، به امثال سليمان باب ٢ نگاهى بيندازيد. حكمت از آن ما است درصورتيكه ما بيشتر از هرگونه دارايى در جستجويش باشيم و بيش از هر تفريح ديگرى آنرا ارزشمند بدانيم. خدا مشتاق است كه آنرا بما انتقال دهد، اما نكته اى در مورد حكمت روحانى وجود دارد و آن اينست كه ما پيش از دريافت آن، ميبايد آنرا ارزيابى نماييم.

دعای من

بخشنده سخاوتمندِ تمام عطاياى نيكو، لطفن امروز مرا بوسيله حكمت مبارك فرما. باشد كه من اراده ات را منعكس سازم و در تمام تصميم گيرى هايم براى جلالت زندگى كنم. باشد كه حاكميت و پادشاهى تو، دل مرا در انتخاباتم و روح قدوس تو، مرا بسوى طريق هايت راهنمايى كند. اى پدر، اعتراف ميكنم كه بدون كمك تو نميتوانم قدمهايم را هدايت نمايم. پس امروز مرا حكمت عطا كن. بنام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات