اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما به صورت خدا آفریده شده ایم. نه مرد و یا زن به تنهایی، بلکه هر دو، مؤنث و مذکر به صورت خدا آفریده شده اند! و شگفتا که این این مطلب تنها تا قبل از سقوط بشر نیست که صحت دارد. هنگامیکه خدا ما را در رحم مادرمان شکل داد(مزمور۱۳:۱۳۹-۱۶)، او ما را به صورت خویش آفرید (پیدایش ۶:۹). چون انسانها در نظر خدا گرامی هستند و ما بازتابی از شخصیت آفریننده خود هستیم، هر انسانی ارزشمند است. هیچییک از آدمیان نباید مورد بی آبرویی، تحقیر، یا لعنت قرار گیرد(یعقوب۹:۳-۱۲).مردم باارزش هستند،‌نه فقط برای خدا، بلکه همچنین برای ما چون آنها بطرز خاصی، تصویر الهی را منعکس میکنند.

Thoughts on Today's Verse...

We are made in God's image. Not just the man. Not just the woman. Both male and female are made in God's image! Incredibly, this is not just true before the Fall. When God made us in the womb of our mothers (Psalm 139:13-16), he made us in his image (Genesis 9:6). Because people are precious to God, because we reflect something of the character of our Creator, each person is to be valued. None is to be denigrated, belittled, or cursed (James 3:9-12). People are precious, not only to God, but also to us because in some special way they reflect his image.

دعای من

ای خدای قادر مطلق، لطفاً کمکم کن تا به هر انسانی که امروز ملاقات میکنم، احترام و ارزش قائل باشم چون من آگاهم از اینکه تو هر یک از آنها را بطور انفرادی بوجود آورده ای تا بازتابی از شخصیت و طبیعت تو باشند. در عین حال، مرا از نظر روحانی رشد و برکت بده تا خود را آگاهانه به روحت تسلیم نموده تا هر روز مرا بیش از پیش به صورت تو تبدیل نماید. در نام مسیح دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Almighty Creator, please help me value each person I meet today because I am consciously aware that you have individually made them to reflect your character and nature. At the same time, bless me with spiritual growth as I consciously submit myself to your Spirit as you transform me to be more like you each day. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of پیدایش ۲۷:۱

نظرات