اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما به صورت خدا آفریده شده ایم. نه مرد و یا زن به تنهایی، بلکه هر دو، مؤنث و مذکر به صورت خدا آفریده شده اند! و شگفتا که این این مطلب تنها تا قبل از سقوط بشر نیست که صحت دارد. هنگامیکه خدا ما را در رحم مادرمان شکل داد(مزمور۱۳:۱۳۹-۱۶)، او ما را به صورت خویش آفرید (پیدایش ۶:۹). چون انسانها در نظر خدا گرامی هستند و ما بازتابی از شخصیت آفریننده خود هستیم، هر انسانی ارزشمند است. هیچییک از آدمیان نباید مورد بی آبرویی، تحقیر، یا لعنت قرار گیرد(یعقوب۹:۳-۱۲).مردم باارزش هستند،‌نه فقط برای خدا، بلکه همچنین برای ما چون آنها بطرز خاصی، تصویر الهی را منعکس میکنند.

دعای من

ای خدای قادر مطلق، لطفاً کمکم کن تا به هر انسانی که امروز ملاقات میکنم، احترام و ارزش قائل باشم چون من آگاهم از اینکه تو هر یک از آنها را بطور انفرادی بوجود آورده ای تا بازتابی از شخصیت و طبیعت تو باشند. در عین حال، مرا از نظر روحانی رشد و برکت بده تا خود را آگاهانه به روحت تسلیم نموده تا هر روز مرا بیش از پیش به صورت تو تبدیل نماید. در نام مسیح دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات