اندیشه ها در مورد آیه امروز...

زندگی عیسی، قیامت او، انجیل عیسی، هدیهٔ عیسی که روح القدس است، اعلام نمودن عیسی و کار او، همه و همه، تبدیل و و دگرگونی می آفرینند. به عبارتی دیگر، عیسی کلید، مرکز،‌ محور، و قلب تمام کارهایی است که ما انجام میدهیم و همینطور بیان کننده دلیل این اعمال. پولس همچنین به ما خاطر نشان میسازد که عیسی مسیح، هدف ما است.

Thoughts on Today's Verse...

The life of Jesus is transformational. The resurrection of Jesus is transformational. The Gospel of Jesus is transformational. Jesus' gift of the Spirit is transformational. The proclamation of Jesus is transformational. The work of Jesus is transformational. In other words, Jesus is the key, the center, the hub, and the heart of what we do and why we do it. Paul also reminds us that Jesus Christ is our goal.

دعای من

ای پدر، خواهش میکنم مرا عفو بفرمایی. من اعتراف میکنم که در غیرتی که برای کمک به دیگران دارم، گاهی اوقات، قدرت عیسی را برای عوض کردن زندگی آنها از یاد میبرم و بر منابع ناچیز خود تکیه میکنم. من در حالیکه در طلب شناخت کاملتر عیسی هستم و می خواهم که هر روز از نظر شخصیتی بیش از پیش، به شبیه او درآیم، لطفاً مرا برای راهنمایی نمودن دیگران به سوی عیسی و بیشتر شبیه او شدن یاری بده. در نام خداوند، عیسی مسیح، نامی که بالاتر از همه نامهاست، دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Father, please forgive me. I confess that in my zeal to help others, I have sometimes lost sight of Jesus' power to change their lives and relied on my own meager resources. As I seek to know Christ more perfectly and as I seek to be more like Christ in my daily character, please use me to lead others to him and to be like him. In the name of the Lord Jesus Christ, the name above all names, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of کولسیان ۲۸:۱

نظرات