ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตของพระเยซูคือการเปลี่ยนแปลง การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคือการเปลี่ยนแปลง ข่าวประเสริฐของพระเยซูคือการเปลี่ยนแปลง ของประทานฝ่ายจิตวิญญาณแห่งพระเยซูคือการเปลี่ยนแปลง การประกาศเรื่องของพระเยซูคือการเปลี่ยนแปลง การงานของพระเยซูคือการเปลี่ยนแปลง พูดอีกนัยหนึ่งคือ พระเยซูเป็นกุญแจสำคัญ เป็นศูนย์กลาง ศูนย์รวม และเป็นหัวใจของสิ่งที่เราทำและสาเหตุที่เราทำ เปาโลยังเตือนเราอีกด้วยว่าพระเยซูคริสต์เป็นเป้าหมายของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าในความกระตือรือร้นของข้าพเจ้าที่จะช่วยคนอื่นๆ บางครั้งข้าพเจ้าก็เขวไปจากฤทธิ์อำนาจของพระเยซู ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา แต่กลับไปพึ่งพากำลังที่อ่อนแอของตนเอง ในขณะที่ข้าพเจ้าพยายามจะรู้จักพระคริสต์ให้เต็มเปี่ยมมากขึ้น และพยายามเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นในนิสัยประจำวันของข้าพเจ้า โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะนำคนอื่นๆ มาหาพระองค์และเป็นเหมือนพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า นามที่เหนือนามใดๆ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น