اندیشه ها در مورد آیه امروز...

یوحنا می خواهد که از بروز حتی یک واقعه گناه آلود در زندگی کسانی که دوستشان دارد، پیشگیری کند. او میداند که حتی یک عمل گناه آلود می تواند بوسیله شیطان مورد استفاده قرار بگیرد تا ما را دلسرد و مغلوب کند. نیاز ما این است که بدانیم یک نجات‌ دهنده و یک مدافع داریم. او هزینه ای برای رها ساختن ما پرداخت، او روحش را فرستاد تا ما را بر علیه قدرت گناه، پیروز سازد، و او با پدر سخن خواهد گفت و آن حقی را مطالبه خواهد نمود تا ما را ببخشد.

دعای من

ای پدر، من از ضعف و آسیب پذیر بودن خود در برابر گناه، احساس شرمندگی میکنم. حتی در این لحظات شرمساری، من سپاسگزارم برای اینکه عیسی راهی را برایم مهیا نمود تا به حضور مقدس تو بازگردم. ای عیسی،‌ تو برای رهایی و دفاع از من آمدی و من از این بابت،‌ متشکرم. من به شیطان اجازه نخواهم داد که به هنگام افتادن، مرا نومید کند. درعوض، من سرسپردگی خود را از نو تجدید میسازم تا زندگیم شبیه به شخصیت تو باشد و برای جلال تو زندگی کنم. در نام تو ای خداوند عیسی، شفیع خود دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات