اندیشه ها در مورد آیه امروز...

یونس فردی نامطیع، سرکش،‌ و خودمحور بود. او از خدا فرار کرده بود. او از فرمان خداوند، سرپیچی نموده بود. او جان سرنشینان کشتی را بخطر انداخته بود،‌ که سعی در مخفی کردن خود در آنجا داشت. با این وجود حتی در گیرودار سرکشی اش، خدا فریاد او را شنید و رهایش نمود. اگر شما فردی سرکش هستید، و به دنبال قایم کردن رازها و گناهان قوی خود هستید، اینرا بدانید که خداوند مایل است تا شما را فدیه داده و آزاد نماید! بدیهی است که این کار آسانی نخواهد بود، اما بازگشت به سوی خداوند به این معنا است که رستگاری و نجات ما بعهده او است.

Thoughts on Today's Verse...

Jonah was disobedient, rebellious, and selfish. He had run from the Lord. He had shunned the Lord's command. He had endangered the lives of those on the ship where he had tried to hide. Yet even in the middle of his rebellion, God heard his cry and delivered him. If you are in rebellion, if you are seeking to hide some secret and all-consuming sin, please know the Lord wants to ransom and redeem you! Things won't be easy, but coming back to the Lord means ultimate redemption and deliverance.

دعای من

ای پدر قدوس و عادل، مرا ببخش بخاطر تمام آن زمانهایی که بر خلاف اراده تو قد عَلَم می کنم. کمکم کن تا آن زمانها را تشخیص دهم و به من این توانایی را بده تا از آن وسوسه ها اجتناب کنم. ای پدر عزیز، لطفاً نه تنها در فیض خودت، کمکم کن تا بر اساس خواست تو زندگی کنم، بلکه مرا به سوی شخص دیگری نیز راهنمایی فرما،‌کسی که به شناخت فیض و رستگاری تو نیازمند است. خواهش میکنم که مرا برای یاری رساندن به این اشخاص بکار بگیری تا از بندگی گناه و شرمساری رهایی یابند. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Holy and righteous Father, please forgive me for the times that I am in rebellion to your will. Help me to recognize those times and give me the strength to avoid those temptations. In your grace, dear Father, please not only help me to live as you want me to live but also lead me to someone else who needs to know of your grace and redemption. Please use me to help them escape from their bondage to sin and shame. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of یونس ۱:۲ـ۲

نظرات