اندیشه ها در مورد آیه امروز...

شكوه و جلال خيلى از چيزهايى كه ما در زندگى واقعى پيش بينى ميكنيم و يا رويايشان را در سر ميپرورانيم، كمتر از آن چيزى است كه در تصوراتمان وجود دارد. با اين وجود تنها يك رويداد هست كه بهتر از تصورات ما و ماوراى همه روياهاى آزاد ما است. هنگاميكه عيسى براى بردن ما به خانه ابدى مان برگردد تا ما با پدر خود باشيم، بسيار عاليتر از خواهشها، تصورات، رؤياها، و افكار ما خواهد بود. ماران اَتَا— خداوند عيسى بيا!

Thoughts on Today's Verse...

Many of the things we anticipate and dream about are much less glorious in real life than they were in our imaginations. There is one event, however, that is better than we can imagine and beyond our wildest dreams. When Jesus returns to take us home to be with our Father, it will be far better than we can ask, imagine, dream or think. Maranatha — Come Lord Jesus!

دعای من

اَبّا پدر، سپاسگزارم كه مرا پيش از آغاز زمان ميشناختى سپاسگزارم از اينكه مرا در رحم مادرم شكل دادى. متشكرم كه عيسى را فرستادى تا بهاى گناهم را بپردازد. و پيشاپيش براى آن روز كه عيسى خواهد برگشت تا مرا پيش تو به خانه ابديم بياورد، سپاس ميگويم. بوسيله رهاننده پيروزمندم، دعا ميكنم.آمين.

My Prayer...

Abba Father, thank you for knowing me before time began. Thank you for crafting me in my mother's womb. Thank you for sending Jesus to pay the price for my sins. And thank you in advance for the day Jesus comes to take me home to be with you forever. Through my Conquering Savior I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول قرنتيان٩:٢

نظرات