اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هميشه محبت كردن—- تقاضايى است كه دستيابى به آن سخت و كاملن امرى دشوار است. تنها خداست كه هميشه هست. اما بعد نوبت به مسيحيانى ميرسد كه همواره محبتشان بوسيله روح القدس شعله ور است! در جايى ديگر پولس رسول بما ميگويد" محبت خدا بواسطه روح القدس كه بما داده شده، در دلهايمان ريخته شده است."(روميان٥:٥) تعجبى ندارد كه اين محبت هميشگى است— اين محبت خداست، كه بوسيله قربانى عيسى آشكار شده، و بوسيله روح القدس منتقل گرديده است!

دعای من

اى خداى شيرين و پرجلال كه در اعلى هستى، خود را در برابرت خم كرده و قدرت بيحد و حصر تو را براى محبت كردن،نياز وافربه محبت در زندگى اطرافيانم، و توانايى محدودم براى محبت كردن را تشخيص ميدهم.لطفن روح قدوست را در دلم بريز و مرا با قدرتى پر بساز تا همواره همچون تو محبت نمايم. در نام شيرين عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات