اندیشه ها در مورد آیه امروز...

شما چگونه شاگردان عيسى را تشخيص ميدهيد؟ شما مسيحيانرا چگونه پيدا ميكنيد؟ عيسى فرمود آنها همديگر را دوست دارند همچنانكه او شاگردانش را دوست داشت. در اين متنى كه آمده به اين معناست كه او مايل است از خودش فداكارانه و بى هيچ قيد و شرطى بگذرد و بر روى صليب جان سپارد و نيز خواهان اين است كه در عمل و بدون خودخواهى پاهاى ايشانرا بشويد. خدمت او نشان ميدهد كه او تقريبن هر كارى خواهد كرد كه مابين عملى بودن و بدون قيد و شرط بودن قرار دارد. تصور بكنيد كه اگر ما همه اناجيل را بخوانيم و متعهد شويم كه همانگونه كه عيسى محبتش را به شاگردانش نشان داد، ما نيز يكديگر را محبت نماييم!

دعای من

پدر شفيق و خداى همه فيضها، سپاسگزارم از اينكه بوسيله نمونه عيسى بمن آموختى كه محبت نمايم. دعاى من اين است كه من امروز و فردا و تا آنهنگام كه تو ما را با هم به خانه ابدي مان ببري، با گفتار و كردارم منعكس كننده محبت او نسبت به قوم تو باشم. در نام مسيح، سرمشق بزرگ خود دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات