اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در دنیای دور انداختنی ها، خدا می خواهد که ما بدانیم او متنفر است از اینکه ما دیگران را دور بیندازیم. بیایید همدیگر را به معیارها و قدوسیت الهی دعوت کنیم. اجازه ندهیم که روحهای ما بوسیله خودخواهی و رنجش، مُکَدَر شود و روابط ایمانی با نزدیکان مان دستخوش بی احترامی شود. و بیایید در دنیایی که زندگیها بوسیله طلاق از هم پاشیده شده، این اشخاص را بجوییم، آنها را قاطی خودمان کنیم و به خانه و خانواده الهی بیاوریمشان تا شفا یابند.

Thoughts on Today's Verse...

For some, hearing the mere mention of this verse wrecks their soul because of what they have endured from an abusive spouse. God hates the pain, damage, loss, sorrow, and physical damage that lies behind many who must leave their marriage for spiritual and physical protection. In a throw-away world, God wants us to know that he hates it when we throw away people unnecessarily and break lives through our unrighteousness behaviors. Let's call each other to God's standard, to God's holiness. Let's not let our spirits be corrupted by selfishness and resentment. Let's not break faith with God by treating those closest to us with contempt, neglect, or abuse. And in a world where people get broken by what causes divorce, and the consequences of divorce, let's go find them, include them, and bring them home to God's family for healing.

دعای من

ای خدای قادر مطلق، لطفاً کلمات ما را قوی بساز، تعهد ما را دائمی بگردان، و زندگی های مان را نسبت به قولهایی که به تو و همدیگر میدهیم، وفادار نما. از تو متشکرم برای نمونه های عظیمی که از قوم تو داریم، آنانیکه ازدواجهای قدرتمندی داشته اند. مرا و خانه مرا با میراث وفاداری مبارک بساز، وفاداری ای که تا نسل های بعدی نیز ادامه پیدا کند. بعلاوه، ای پدر عزیز، خواهش میکنم که مرا بکار گیر تا اشخاصی را که در زندگی زناشویی شان شکست خورده اند، به خانه تو آورم. در نام عیسی. آمین.

My Prayer...

Almighty God, please make our words strong, our commitments lasting, and our lives faithful to the promises we make to you and to each other. Bless those whose hearts have been shattered by spouses who have treated them unfairly or abusively or unfaithfully. Thank you for the great example of so many of your people who have had incredibly strong marriages. Bless me and my house with a legacy of faithfulness that lasts for generations to come. In addition, dear Father, please use me to comfort, bless, and welcome those who have been broken and disheartened in marriages that were hurtful, harmful, and life-shattering. In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ملاکی ۱۶:۲

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change